Tết Không Có Mai

Trời đất nhìn đâu cũng thấy Sâu!
Sâu đâu nhiều thế bỗng thấy rầu!?
Cành cây lá lộc mai bỗng xấu!
Tết nầy thiệt khổ mai mai đâu?!

Thơ ....

Tết nay không có một cành mai
Sâu con sâu mẹ sâu cả bầy
Chúng ăn hết không từ một cái
Ăn cành, ăn lá, ăn cả cây

Sáng mồng một Tết Ất Mùi ( 19.02.2015 )
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s