Những Ngày Giáp Tết, Nghe Xuân Ca

Rác rưởi nào đồ bỏ đâu!?Cũng cái dùng được bởi giàu hay chê?Kẽ dùng phế thải đâu hề..Là kẽ bần tiện tâm thế thua Người?Người sống thân xác chết ôi! Cũng thành là rác mềm tơi khác nào?Sống được chút hơn vênh váo?Tưởng rằng là nhất ai nào bì so?

Thơ ....

Lắng trong rác rưởi cuộc đời
Thấy xuân từng ý từng lời của Ông
Xuân của mỗi người ở trong lòng
Đất trời mang tới khi đông đã tàn

30.01.2015
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s