mùa rối loạn

Nghịch đời ĐI không TIÊU nổi!
Ung thư ứ đọng cứ RỐI không HÓA!
Mệt đừ trôn trẻ quái lạ!
Loạn từ thực phẩm loạn đả thân ta!?

Thơ ....

trôn trẻ mùa rối loạn
tiêu hóa nên mệt đừ
cứ đi nhiều như vậy
lâu ngày chắc ung thư

03.04.2016
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s