úp mặt xuống !

Úp mặt xuống có chi mà Vinh?!
Nhục bị nguyền bị rủa bởi dân!
Đời một kiếp xác chết trương sình…
Chìm lặn xuống sử ghi vết đen!?

Thơ ....

úp mặt xuống ! ráng trốn vào lịch sử
lặn cho sâu, xác chết sẽ trương sình
ngàn đời sau nhân dân còn nguyền rủa
chỉ kiếp này đừng lấy đó làm vinh

29.03.2016
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s