thủ phạm

Khai quang bom đạn đâu đến nổi!
Bởi Rừng bị nạn cũng có hồi?
Đây cố chặt cây sao chịu nổi!?
Mỗi ngày ngã gốc dần hết thôi!?
Vận hạn Rừng chết bởi tay người!?
Cố tình tận diệt bóng cây đời!
Màu xanh không còn họa Cho Đời..
Chịu chung cái Lũ cuốn Chết Người …?

Thơ ....

trước đây vẫn có hạn thế này
chỉ là khi đó rừng trùng vây
khai quang bom đạn đâu nên nỗi
thủ phạm chính là bọn chặt cây !

31.03.2016
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s