thà

Thà vẫn là mình Chính Dân
Không thèm chữ nghĩa không cần viết chi?
Có viết chỉ mỗi chữ Ký
Khi Cần đặt bút khỏi nghĩ khỏi suy…
…Tầm phào ương ương mệt trí?
Lưu manh chữ nghĩa tội ấy đầy đầu?
Thà không viết gì không sao?
Thảnh thơi cuốc đất trồng rau vườn nhà?

Thơ ....

thà không viết được chữ nào
còn hơn viết chuyện tầm phào ương ương
thà ra cuốc đất sau vườn
còn hơn nhìn mặt những phường lưu manh

29.03.2016
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s