195 năm, ai khóc ?

Đời Thực đói no hơn đói chữ?Văn chương Thi Phú Tâm Tố Như Đâu bằng Từ Hải một tường Võ?!Chết đứng oai nghi còn hơn Vua?Bạo lực lên ngôi như Vua Chúa?Truyện Kiều ai đọc ngẫm cho lâu?Lên mạng là thấy biết hết ráo?Đánh đấm hấp dẫn hình ảnh màu?

Thơ ....

Thằng con trốn học
Đi vào tiệm game
Người cha khó khăn
Lê bước đi tìm

– “ Học chi Truyện Kiều
Vô cùng khó hiểu
Người ta đã sửa
Ngàn câu thấy chưa ?

Còn ông Tố Như
Ai mà khóc ổng ?
Và ông Nguyễn Du
Vô cùng lẩm cẩm !

Khoái ông Từ Hải
Hàm én mày ngài
Mà sao chết đứng ?
Thiện tai ! thiện tai ! “

08.03.2015
Huỳnh Minh Lệ

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s