Suy tư

Chán gì mà chán!?
Xem như trách nhiệm bổn phận phải làm?
Thấy công việc hiệu quả thành công mỹ mãn
Có gì hài lòng sướng hơn?
Không ít thì nhiều cũng an ủi tấm lòng..
Đã tận tụy hết cả công?
Chán gì mà chán ?
Đó là cuộc sống?

nu o cd e nc h a n ~~ ~

Bác Tận suốt ngày chăm gà trong trại gà. Ngày cuối tuần trước bác Tận gặp Cụ Hinh.

“Làm người, lắm lúc cũng chán lắm, Cụ Hinh ạ.”

“Vâng, nhưng so với làm gà trong trại của bác, thì chắc vẫn cứ hơn.”

Bác Tận nghe thế, lại càng suy tư hơn.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s